លក្ខណះគ្រឹះ នៃការគ្រប់គ្រង និង ការដឹកនាំ …!!!

តើការបំផុសគំនិតគឺជាអ្វី?

-បញ្ចេញ មតិយោបល់ ដោយ សេរី                       -ជាការ គិតពី កម្មវត្ថុ នានា។

-គ្មាន បញ្ហាទេ ប្រសិនបើ មតិយោបល់ វាល្អ ឬ មិនល្អ​​ ត្រឹមត្រូវ ឬ មិនត្រឹមត្រូវ ច្រើន​ ឬ តិច។

ហេតុអ្វីធ្វើការបំផុសគំនិត?

-វាជួយ ឲ្យយើង ដើម្បី គិតគូ នូវ គំនិតច្រើន -វាជួយ ឲ្យយើង ធ្វើការរួមគ្នា។

-វាជួយ ឲ្យយើង ដើម្បី គិតគូ នូវគំនិត ច្រើនជា ជាងយើង គិតតែម្នាក់។

រឿងមួយទៀតអ្នកត្រូវដឹងគឺ ៖

-ប្រសិន បើអ្នក គិតឃើញ នូវគំនិត អ្វីមួយ សូម សរសេរ វាទុក ហើយ កុំទាន់ វិនិច្ឆ័យ ថាវាល្អ ឬមិនល្អ មាន ប្រយោជន៏ ​ឬ​ គ្មាន ប្រយោជន៏ ឬ ក៏វាល្អ ជាងគំនិត ផ្សេងៗ ទៀត

-គំនិត ច្រើន គឺមាន សារៈ សំខាន់ ជាង គំនិត មួយ ដែលថា មានប្រយោជន៏ ស្ដាប់ គំនិត យោបល់ អ្នកដទៃ ហើយ អនុញ្ញាត ឲ្យគំនិត របស់ពួក គេជួយអ្នក គិតពី គំនិត ផ្សេង ទៀត។

តើការ គ្រប់គ្រង ត្រូវធ្វើអ្វី`~ តើអ្វីជា មុខងារ នៃការ គ្រប់គ្រង?

ការគ្រប់គ្រង ឬការ ចាត់ចែង គឺជាការ សំរេច កិច្ចការ ដោយ ផ្អែក ទៅលើមនុស្ស និង ធ្វើការ ជាមួយ មនុស្ស

       ការធ្វើផែនការ             ការចាត់ចែង            ការដឹកនាំ             ការត្រួតពិនិត្យ

I/-ការ សំរេច ផែនការ ដោយ ផ្អែក ទៅលើ មនុស្សមាន ៖

-អ្នកគ្រប់ គ្រងត្រូវ មានលិទ្ធ ភាពដឹកនាំ និងជំរុញ ទឹកចិត្ត មនុស្ស របស់ពួកគេ

-អ្នកគ្រប់ គ្រងត្រូវ មានលិទ្ធ ភាពចង ក្រង ជាក្រុម ដោយមាន ទិសដៅ និង គោលដៅរួម

-និយាយ រួម អ្នកគ្រប់គ្រង ត្រូវមាន លិទ្ធភាព ប្រើប្រាស់ ធនធាន ដែលមាន តម្លៃ របស់ក្រុម ឧទាហរណ៏ ដូចជា ធន ធាន មនុស្ស ដោយមាន លក្ខណះ ពេញចិត្ត គ្នាទៅវិញ ទៅមក។

II/-និយម ន័យ នៃការ គ្រប់គ្រង 

១/ -ជាដំណើរ ការដែល ធ្វើឲ្យ បុគ្គលម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ក្នុងការ សម្រប សម្រួល សកម្មភាព ចំពោះ មនុស្ស ដទៃ ដើម្បី សំរេច ឲ្យបាន លទ្ធផល តែមិន សំរេច ដោយ សកម្មភាព របស់ បុគ្គលម្នាក់ បានទេ។

២/ -ជាដំណើរ ការដែល សំរេច គោលដៅ ជាក់លាក់ របស់ អង្គភាព មួយ និងអ្នក ដឹកនាំ ឬនាំ កម្លាំង មនុស្ស ដទៃ​ ដើម្បី សំរេច សកម្មភាព ដែលចាំ បាច់​ និង គោលដៅ ទាំងឡាយ។

៣/-ការងារ ធ្វើបាន សំរេច តាមរយះ មនុស្ស។

III/-និយម ន័យនៃ អ្នក គ្រប់គ្រង  

១/-គឺទទួល ខុសត្រូវ ខ្ពស់ ក្នុងការ សំរេច លទ្ធផល ដែលបាន មកពីការ ខិតខំ ពីមនុស្ស ដទៃដែល មានជំនាញ ពិសេស ដោយ បុគ្គល ក្រុម​ឬ​ អង្គភាព។

២/-ធ្វើកិច្ច ការសំរេច តាមរយះ មនុស្ស ដទៃ ធ្វើការ សំរេច បែងចែក ធនធាន​ និងដឹកនាំ សកម្មភាព អ្នកដទៃ ដើម្បី សំរេច គោលដៅ។

IV/-ភារកិច្ច និង ការទទួល ខុសត្រូវ របស់អ្នក គ្រប់គ្រង ៖

ក/អ្នក គ្រប់គ្រង ថ្នាក់ខ្ពស់

១-បង្កើត ឬរៀប ចំគោល ដៅ                                                            ២-បង្កើត ផែនការ រយះពេល វែង

៣-បង្កើត គោល នយោបាយ​ និង តំនាង អង្គការ ចំពោះ មជ្ឈដ្ឋាន ខាងក្រៅ និង ក្នុង

៤-ធ្វើការ កំណត់ និង​ អនុម័ត តាម ក្រម សីលធម៌ ការងារ

៥-ធ្វើការ សំរេច ចិត្ត ដោយឈរ លើ គោលការណ៏ គោល នយោបាយ

៦-គ្រប់គ្រង ថវិការ សម្រាប់ អង្គការ                                                     ៧-ធ្វើផែន ការពិនិត្យ តាមដាន និង វាយ តម្លៃ។

ខ/អ្នក គ្រប់គ្រង ថ្នាក់ កណ្តាល 

១-បង្កើត គោលដៅ ទូលំទូលាយ ដោយ កំនត់ ពីថ្នាក់ ខ្ពស់ និងសម្រប សម្រួល កិច្ចការ របស់អ្នក គ្រប់គ្រង ផ្ទាល់

២-គ្រប់គ្រង បុគ្គលិក និង កំនត់ ទិសដៅ ទៅតាម គម្រោង ផែនការ

៣-ធ្វើផែន ការ ពិនិត្យ តាមដាន និង វាយតម្លៃ

៤-ធ្វើទំនាក់ ទំនង ជាមួយ បុគ្គលិក ប្រតិបត្តិ និង ថ្នាក់ដឹកនាំ ថ្នាក់ខ្ពស់

៥-អនុវត្ត និង​ដាក់ ឲ្យថ្នាក់ ក្រោម អនុវត្តនូវ គោល នយោបាយ

៦-ធ្វើ របាយ ការណ៏                                                                     ៧-ដោះ ស្រាយ បញ្ហា។

គ/អ្នក គ្រប់គ្រង ថ្នាក់ក្រោម 

១-អនុវត្ត ការងារ និង ត្រួតពិនិត្យ មើល នូវរាល់ ប្រតិបតិ្ត ការ កិច្ចការ

២-បែងចែក ការងារ តាម ផែនការ ដែលត្រូវ បានរៀបចំ ដោយ ថ្នាក់លើ

៣-ធ្វើផែនការ និង ពិនិត្យ តាមដាន រៀងរាល់ថ្ងៃ សប្តាហ៏ ខែ

៤-រក្សាការ ទំនាក់ទំនង ល្អជាមួយ បុគ្គលិក និង ដោះស្រាយ រាល់បញ្ហា

៥-មើលការ ខុសត្រូវ លើ បុគ្គលិក                                                      ៦-ដាក់ឲ្យ អនុវត្ត តាមគោល នយោបាយ

៧-ធ្វើ របាយការណ៏ ជូន ថ្នាក់លើ                                                       ៨-បង្កើត ទិសដៅ របស់ ការងារ

៩-ជួល បុគ្គលិក ថ្មី និង ផ្ដល់ យោបល់                                                ១០-អាន សំបុត្រ និង របាយការណ៏ ។ល។

១១-ចូលរួម អង្គប្រជុំ                                                                    ១២-ធ្វើ ការសំរេច ចិត្តពី កម្មវិធី ថ្មីៗ

១៣-សំរេច ថា តើ នរណា ដែលនឹង អាចត្រូវ តម្លើង ឋានះ ( ជូន យោបល់ ទៅថ្នាក់ លើ )

V/-ភាពខុស គ្នារវាង អ្នក គ្រប់គ្រង និង អ្នកដឹកនាំ ៖

 • អ្នក គ្រប់គ្រង ធ្វើការ គ្រប់គ្រង / អភិបាល​ ឯ អ្នក ដឹកនាំថ្មី ឬ ចាប់ផ្តើម
 • អ្នក គ្រប់គ្រង គឺ ធ្វើតាម  ឯ អ្នកដឹកនាំ ជាអ្នក ចាប់ផ្ដើម
 • អ្នក គ្រប់គ្រង ជាអ្នក ថែររក្សា ឯ អ្នក ដឹកនាំ ជាអ្នក បង្កើន
 • អ្នក គ្រប់គ្រង ទទួល យក ការពិត ឯ អ្នក ដឹកនាំ សើប ការពិត ទាំងនោះ
 • អ្នក គ្រប់គ្រង ផ្ដោត លើរបៀប និង រចនា សម្ព័ន្ធ ឯ អ្នកដឹកនាំ ផ្ដោតទៅ លើមនុស្ស ( បុគ្គលិក )
 • អ្នក គ្រប់គ្រង ពឹងផ្អែក ទៅលើការ ត្រួត ពិនិត្យ ឯ អ្នកដឹកនាំ ធ្វើឲ្យ មានការ ជឿ ទុកចិត្ត
 • អ្នក គ្រប់គ្រង មានទស្សនះ រយះ ពេលខ្លី ឯ អ្នកដឹកនាំ មានទស្សនះ រយះ ពេលវែង
 • អ្នក គ្រប់គ្រង មើលការ ខុសត្រូវ ខាងក្រោម ឯ អ្នកដឹកនាំ មើល ការខុសត្រូវ ទាំងមូល
 • អ្នក គ្រប់គ្រង អនុវត្តតាម ឯ អ្នកដឹកនាំ បង្កើត ឡើង
 • អ្នក គ្រប់គ្រង គឺ ជាកូន ទាហាន ល្អម្នាក់ ឯ អ្នកដឹកនាំ ជា មេ ទាហាន
 • អ្នក គ្រប់គ្រង អនុវត្ត កិច្ចការ ឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ ឯ អ្នកដឹកនាំ អនុវត្ត កិច្ចការ ឲ្យមាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ។

១/-មុខងារ ជាមូលដ្ឋាន នៃការ ដឹកនាំ ៖

    អ្នក ដឹក នាំ

១-ផ្ដល់នូវ សេវាកម្ម                                                                           ២-បំរើ ផល ប្រយោជន៏ ទាំង អង្គភាព និង បុគ្គលិក ដែល បំរើការងារ ផងដែរ

៣-ប្រើការ សំរេចចិត្ត មឺងម៉ាត់                                                    ៤-ហ៊ាន ប្រថុយ

៥-ធ្វើអ្វីៗ ឲ្យ សកម្ម                                                              ៦-បញ្ចុះ បញ្ចូល ផ្ទេរសិទ្ធិ និង ទុកចិត្ត មនុស្ស ( បុគ្គល )

៧-បញ្ចេញ ទស្សនះ របស់ ពួកគេ                                               ៨-ធ្វើ ផែនការ ជា យុទ្ធ សាស្រ្ត

៩-ចរចារ និង ដោះ ស្រាយ ជាមួយ មនុស្ស ( បុគ្គល )                         ១០-ទុកចិត្ត លើការ វិនិច្ឆ័យ របស់ បុគ្គលិក

១១-ទទួល យកការ ខុសត្រូវ                                                    ១២-សំរេច លទ្ធ ផល ។

២/-គោល ការណ៏ ណែនាំ ដើម្បី ឲ្យការ ដឺកនាំ មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព ៖

១-រក្សានូវ ការ គោរព                                                             ២-ឆាប់ឆ្លើយ តប នឹង តម្រូវ ការ របស់ អ្នកដទៃ

៣-ធ្វើការ ដោយមាន ប្រសិទ្ធិភាព ជាមួយ អ្នកផង ទាំងពួង                    ៤-ត្រូវមាន ការជំរុញ ទឹកចិត្ត ខ្ពស់

៥-ត្រូវមាន ចំណេះដឹង គ្រប់គ្រាន់                                                ៦-ត្រូវមាន ការពេញ ចិត្តពេញ ថ្លើម និង ជំរុញ ទឹកចិត្ត អ្នក ដទៃឲ្យ ធ្វើអ្វីមួយ

៧-ប្រើប្រាស់ រាល់ធនធាន ដែលមាន                                            ៨-ឆ្លៀត ឱកាស ដើម្បីបង្ហាញ ពីភាព ដឹកនាំ ដែលគេ ផ្ដល់ ឲ្យអ្នក ។

៣/-ជំហាន ដែលត្រូវ អនុវត្ត ការ ដឹកនាំ ៖

១-កំណត់ គោលដៅ                                                             ២-ធ្វើយ៉ាង ណាឲ្យ ច្បាស់ថា គោលដៅ នោះត្រូវ បាន បុគ្គលិក យល់ហើយ

៣-ធ្វើផែនការ ដើម្បី ឈាន ទៅដល់ គោលដៅ                                 ៤-ចាប់ផ្ដើម ដំណើរ ការ សកម្មភាព

៥-រក្សានូវ សកម្មភាព ឆ្ពោះទៅ រកគោលដៅ                                    ៦-ផ្ដល់នូវ ការជំរុញ ទឹកចិត្ត គេ និង ភាពពេញ ចិត្តពេញ ថ្លើម ដើម្បីឲ្យ ដំណើរ ការបាន ប្រក្រតី

៧-វាយតម្លៃ លទ្ធផល                                                            ៨-ជូនរង្វាន់ ដល់ នរណា ដែលបាន ជួយអ្នក ឲ្យសំរេច គោលដៅ ។

ភាព ដឹកនាំ គួរតែ មាន វិធីរួម ផ្សំនៃការ បញ្ចុះ បញ្ចូល ការ បង្ខិត បង្ខំ និង ធ្វើ ជាគំរូ ។ សារធាតុ ទាំង បីនេះ មានសារៈ

សំខាន់ ដែលភាព ជាអ្នក ដឹកនាំ គឺ បាន ផ្ដោត ទៅ លើ  :

ក/~ភារកិច្ច ដែល ត្រូវធ្វើ

-ការ កំណត់ ទិសដៅ                                                -ការ រៀបចំ ផែនការ ដើម្បី ដំណើរ ការ

-ការ បែងចែក ការងារ និង ប្រើ ប្រាស់ ធនធាន នានា              -ការ ត្រួត ពិនិត្យ ទៅលើ ការ បំពេញ ការងារ ។

ខ/~ក្រុម ការងារ

-កំណត់ បទដ្ឋាន                                                     -បង្កើត ស្មារតី នៅក្នុង ក្រុមឲ្យ ចេះ ធ្វើការ

-ណែនាំ នៅពេល ណា ចាំបាច់                                      -រក្សាការ ផ្ដល់ ពត៌មាន ដល់ បុគ្គលិក

-លើក ទឹកចិត្ត ដល់ បុគ្គលិក ម្នាក់ៗ ឲ្យមាន វិន័យនៅ ក្នុងក្រុម ។

គ/~បុគ្គល ម្នាក់ៗ ដែល បង្កើត នូវក្រុម ការងារ ដោយមាន

-ការទទួល ស្គាល់ និង ការបង្កើន លទ្ធភាព បុគ្គល ម្នាក់ៗ         -ការ បណ្ដុះ បណ្ដាល ជាបុគ្គល ម្នាក់ៗ

-ការផ្ទរ សិទ្ធិ / កិច្ចការ ។

VI/-ជំនាញ របស់អ្នក គ្រប់គ្រង

១/- ជំនាញ ខាង ទស្សនៈ យល់ ដឹង

 • ការកែ លំអការ ដោះស្រាយ បញ្ហា ឬការ ធ្វើ សេចក្ដី សំរេច ចិត្ត
 • វិភាគ ភាពខ្លាំង និង ភាព ខ្សោយ របស់ អង្គភាព
 • យល់ កាន់តែ ប្រសើរ អំពី គោលដៅ របស់ អង្គភាព
 • រៀន បន្ថែម ទៀត អំពី សកម្ម ភាព សេចក្ដី ត្រូវការ របស់ អង្គភាព ដទៃ
 • រៀន សូត្រ បន្ថែម ទៀត អំពី បរិដ្ឋាន ខាងក្រៅ ឱកាស និន្នាការ និង ការប្រកួត ប្រជែង
 • បង្កើត គំនិត ថ្មីដល់ អង្គភាព របស់អ្នក ដែលកំពុង អនុវត្តន៏ ។

២ /-ជំនាញ ខាង មនុស្ស

 • ធ្វើ ទំនាក់ ទំនង កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង
 • ញញឹម ឲ្យកាន់ តែច្រើន ឡើង
 • ស្វែង យល់ ពីមនុស្ស ដែល អ្នកធ្វើការ ជា មួយ ឲ្យកាន់ តែល្អ ឡើង
 • ស្វែង អំពី មនុស្ស ទូទៅ ឲ្យកាន់ តែល្អ ឡើង និង រៀន អំពីចិត្ត សាស្ត្រ ឬ សង្គម វិទ្យា
 • ស្ដាប់ មនុស្ស ឲ្យបាន ច្រើន         ពិនិត្យ មើលការ យល់ដឹង របស់ មនុស្ស
 • ចំណាយ ពេលចង មិត្តភាព ល្អឲ្យ បាន ច្រើន សិក្សា  ជំនាញ ពីមនុស្ស ម្នាក់ទៅ មនុស្សម្នាក់ ទៀត
 • មាន ទំនុកចិត្ត ថែម ទៀត    ធ្វើការងារ ឲ្យកាន់ ប្រសើរ ជា ក្រុម  តាំង ចិត្តអត់ ធ្មត់ ។

៣/- ជំនាញ ខាង បច្ចេក ទេស

 • អាន សៀវភៅ ដឹកនាំ – ការ គ្រប់គ្រង          អនុវត្តន៏ កុំព្យូទ័រ បន្ថែម
 • បង្កើន សមត្ថភាព ភាសា អង់គ្លេស តាមការ អាន អក្សរ ឬ ហាត់ សរសេរ ឲ្យបាន ច្រើន
 • ធ្វើឲ្យ ទាន់សម័យ នូវ បច្ចេកវិទ្យា ថ្មី ក្នុងកន្លែង របស់ អង្គភាព
 • សិក្សា ពីរបៀប អង្គការ ដទៃ ប្រើ ឧបករណ៏ និតិវិធី​ ( ទំរង់ការ ) ឬ បច្ចេកទេស ចាំបាច់ ទៅតាម កន្លែង ៕

(ចប់)

ការ គ្រប់គ្រង និង ការ ដឹកនាំ គ្មានមេរៀន ងាប់ ក្រឡា ដូច……………………  !

ដើម្បី ឲ្យក្លាយ ទៅជា អ្នក គ្រប់គ្រង ឬ អ្នកដឹកនាំ ប៉ិន ប្រសប់យើង ត្រូវបណ្ដុះ ខ្លូនឯង ឲ្យ ដូច…………….  !

នៅ ក្នុង សង្គម មនុស្ស ទោះបី យើង ស្ថិតនៅ ទីណា ក៏ដោយ ក៏ តម្រូវ ឲ្យយើង ចេះ គ្រប់គ្រង និង ដឹកនាំ ដែរ .

“ បើគ្រួសារ មួយខ្វះ ការ គ្រប់គ្រង ដឹកនាំ គឺគ្រួសារ នោះក៏ខ្វះ ភាពសុខ សាន្ត ដែរ ទោះបី ជា មានទ្រព្យ ធន ប៉ុន្មាន ក៏ ដោយ “៕

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: