លោក ភូ សុវណ្ណថា និងវិន័យគណបក្ស……..!


នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ វេលាម៉ោង២រសៀល លោក ភូ សុវណ្ណថា សមាជិកក្រុម ប្រឹក្សាខេត្ត និងជាលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាគណបក្ស បាត់ដំបង បានចុះទៅដឹកនាំប្រជុំក្រុម ប្រឹក្សាស្រុកបាណន់ ដែលមានជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-ស្រុកជាប់ឆ្នោត និងចលនាទាំងពីរ ចូល រួមចំនួន ៣៨នាក់។

នៅក្នុងខ្លឹមសារអង្គប្រជុំ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិន័យរបស់គណបក្ស ពិសេសការបង់ ប្រាក់ភាគទានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណបក្ស ស្រុកម្នាក់ៗ និងការឲ្យបាននូវសាមគ្គីផ្ទៃក្នុង។